Švietimo pagalba

Specialistai

PSICHOLOGĖ EDITA SABALIAUSKIENĖ

Darbo grafikas

PirmadienisTrečiadienisKetvirtadienis
15.10 – 17.107.30 – 12.0014.10 – 17.40
Dėl Jums patogaus konsultacijos (pokalbio) laiko ar dėl kitų iškilusių klausimų, taip pat galite kreiptis el. paštu: psichologei.editai@gmail.com arba tel. 8 612 70875.

Darbo kryptys ir funkcijos:

♦ rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu;

♦ dirba su elgesio, emocinių, bendravimo problemų bei kitų sunkumų turinčiais vaikais;

♦ konsultuoja vaikus, tėvus, globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais; teikia rekomendacijas dėl vaikų ugdymo tėvams (globėjams) ir pedagogams;

♦ vykdo individualų ir/ar grupės vaikų stebėjimą, atlieka psichologinius įvertinimus bei tyrimus;

♦ vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.

Psichologė, spręsdama iškylančias problemas, bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais ir pedagogais, organizuoja sudėtingesnių pedagoginių-psichologinių situacijų aptarimą pedagogų grupėse, tėvų ir pedagogų susitikimuose.

SOCIALINĖ PEDAGOGĖ -ŽIVILĖ SAJATAUSKIENĖ

 Mokinių, mokytojų, klasės vadovų ir tėvų konsultacijosKonsultacijos su kitais specialistais, socialiniais partneriais, tiriamasis ir organizacinis darbas*
Pirmadienis7.50-11.0016.00-18.30
Antradienis10.00-15.00
Pietūs 12.00-12.30
15.00-19.00
Trečiadienis7.50-15.00
Pietūs 12.00-12.30
Ketvirtadienis10.00-15.00
Pietūs 12.00-12.30
15.00-19.00
Penktadienis7.50-12.0013.00-15.30
Viso 36val./sav.23val./sav.13val./sav.
* Suderinta su lopšelio-darželio administracija darbas vykdomas (reikalui esant)  už įstaigos ribų.

Socialinio pedagogo funkcijos:

• įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas);

• konsultacinė (pataria, padeda, konsultuoja);

• korekcinė (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja);

• vadybinė (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako);

• šviečiamoji (informuoja, aiškina);

• koordinacinė (palaiko ryšius, siunčia (perduoda) informaciją);

• prevencinė (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti);

• teisinė (atstovauja, gina vaiko interesus);

• socialinio ugdymo.

LOGOPEDĖS

DAIVA MUCKUVIENĖ (Žemaitės g. 25) , LAIMUTĖ MIELDAŽIENĖ (Vasario -16osios g.3)

 DAIVA MUCKUVIENĖDarbas su ugdytiniaisNekontaktinis laikas
Pirmadienis7.45-12.30; 16.40-17.1513.00-14.15
Antradienis7.45-12.30; 16.40-17.1513.00-14.15
Trečiadienis7.45-12.30; 16.40-17.1513.00-14.15
Ketvirtadienis7.45-12.30; 14.50-16.5013.00-14.15
Penktadienis7.45-12.3013.00-14.15

Dėl konsultacijų ir Jums iškilusių klausimų galite kreiptis telefonu ir el. paštu daivamokymas@gmail.com.

Logopedo darbo kryptys ir funkcijos:

 • teikia specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, vadovaujantis LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, įstaigos nuostatais ir pareiginiu aprašu;
 • atlieka pirminį vaiko kalbos vertinimą ir nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • sudaro ir įgyvendina kalbėjimo ir kalbos sutrikimo įveikimo planus;
 • veda individualias, pogrupines ir grupines logopedo pratybas logopedo kabinete, ar grupėje;
 • konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (logopedo) pagalbos teikimo klausimais;
 • rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų įveikimui/sušvelninimui;
 • dalyvauja grupių, visuotiniuose ugdytinių tėvų susirinkimuose;
 • dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

Logopedinių pratybų tvarkaraštis sudaromas, atsižvelgiant į vaiko kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį bei vaiko specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygį (nedidelis, vidutinis, didelis, labai didelis) , pratybų skaičius (1-5 per savaitę) priklauso nuo specialiųjų ugdymosi poreikio lygio ir/ar Pedagoginės psichologinės tarnybos išvadų bei rekomendacijų. Pratybų trukmė – 20-30min.

Logopedo pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, gebėjimų, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdžio, tampraus visos komandos (pedagogas, tėvai, logopedas ir kiti specialistai) bendradarbiavimo, nuoseklaus lankomumo.

SPECIALIOJI PEDAGOGĖ DAIVA MUCKUVIENĖ

 Darbas su ugdytiniaisNekontaktinis laika
Pirmadienis14.50-16.4014.25-14.50
Antradienis14.50-16.4014.25-14.50
Trečiadienis14.50-16.4014.25-14.50

Specialiojo pedagogo darbo kryptys ir funkcijos:

 • teikia specialiąją pedagoginę (specialiojo pedagogo) pagalbą vaikams, turintiems negalias, sutrikimus ar ugdymosi sunkumus, vadovaujantis LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, kitais specialųjį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais, įstaigos nuostatais ir pareiginiu aprašu;
 • atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms lopšelyje-darželyje.
 • rengia sutrikusių funkcijų lavinimo planus;
 • padeda specialiųjų poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių turinčio vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, ugdymosi ypatumus;
 • konsultuoja  pedagogus, dėl mokomosios medžiagos ir mokymo priemonių, specialiųjų ugdymo programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi  poreikių turintiems vaikams;
 • konsultuoja ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus), pedagogus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės (specialiojo pedagogo) pagalbos teikimo klausimais;
 • naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių turinčių vaikų amžių, specialiuosius ugdymo(si) poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
 • dalyvauja įstaigos Vaiko gerovės komisijos veikloje;

Pagalbos teikimo tvarka