Ugdymo turinio atnaujinimas

UTA – ATNAUJINTAS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TURINYS

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. lopšelis-darželis  pradeda dirbti pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą.

         Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo turinys  atnaujinamas ne tik dėl per šį laikotarpį įvykusių pokyčių švietime, bet ir atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, projektų patirtis (pvz.: „Inovacijos vaikų darželyje“) tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas.

Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys  aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutampa su ugdymo turiniu.

Ugdymo turinys programoje yra  suskirstytas į penkias mokymosi sritis, kurioms skiriama vienoda apimtis:

 1. kalbinis ugdymas;
 2. socialinis ugdymas;
 3. STEM ugdymas;
 4. sveikatos ir fizinis ugdymas;
 5. meninis ugdymas.

Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas:

 1. pažinimo;
 2. skaitmeninę;
 3. socialinę
 4. emocinę ir sveikos gyvensenos
 5. kūrybiškumo
 6. pilietinę
 7. kultūrinę ir komunikavimo.

Pasiekimai aprašomi pagal tris pasiekimų lygius:

 • iki pagrindinio;
 • pagrindinį;
 • virš pagrindinio.

Pasiekimų lygiai skirti formuojamajam vaikų pasiekimų vertinimui, t. y. geriau pažinti vaiką, atpažinti jo stiprybes ir tobulintinas sritis, numatyti reikiamą pagalbą vaiko ūgčiai.

Daugiau apie ugdymo turinio atnaujinimą:

Informacija atnaujinta: 2022-10-07 08:10:18

Translate »
Skip to content