Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimas

 LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta Marijampolės lopšelio-darželio “Želmenėliai” veiklos kokybės įsivertinimo grupė.

Atlikdami platųjį įsivertinimą įstaigos mokytojai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai.

Veiklos kokybės įsivertinimo sprendimai grindžiami surinktais, realią lopšelio-darželio situaciją iliustruojančiais, duomenimis ir informacija.

Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinami privalumai ir probleminiai (mažiausiai įvertinti) pagalbiniai rodikliai. Pasirenkama vienas ar keli rodikliai  giluminei  analizei.

2020-2021m.m. plačiojo įsivertinimo rezultatai:

 Veiklos rodikliai Vidurkis
12 3
1. ETOSAS2,95
2. MOKYKLOS VALDYMAS2,96
3. VAIKO UGDYMO(SI) PASIEKIMAI3,07
4.PARAMA IR PAGALBA VAIKUI, ŠEIMAI3,10
5.VAIKO UGDYMAS IR UGDYMASIS3,21
6.IŠTEKLIAI3,25

Informacija atnaujinta: 2021-02-10 09:02:58

Skip to content