Projektai

  • Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektas “ŠYPSAUSI IR AUGU” (tęstinis) 2020m. Projekto tikslas -lavinti emocinį intelektą, ugdant vaikų gebėjimą valdyti emocines iškrovas įvairiose gyvenimiškose situacijose ir mokantis priimtinų ir įvairių tarpusavio bendravimo būdų.
  • Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „TĘSK“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu V-646 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ kartu su projekto partneriais nuo 2018 metų vykdo pedagoginių studijų ir kompetencijų tobulinimo programas, suteikiančias dalykines ar pedagoginės specializacijos kompetencijas ir teisę dirbti atitinkamo dalyko ar pedagoginės specializacijos mokytoju / pedagogu. Pirmus metus dirbančiųjų mokytojų pedagoginės stažuotės tikslas- padėti pradedančiajam pedagogui plėtoti ir gilinti studijų metu įgytas kompetencijas, sklandžiai integruotis į švietimo įstaigos bendruomenę. Siekiant šio tikslo pradedančiajam pedagogui užtikrinama metodinė dalykinė pagalba. pedagoginę stažuotę bendradarbiavimo pagrindais įgyvendina pradedantysis pedagogas, šveitimo įstaiga, kurioje įsidarbina pedagogas, kartu su aukštąja mokykla, vykdančia pedagogikos krypties studijų programas.